KANSAS

Clark County Kansas 1929

Stockton 2016

Wichita 1997